Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje

je zájmovým sdružením právnických osob. Posláním sdružení je prosazování zájmů svých členů v souladu s rozvojovou strategií Libereckého kraje v oblastech ekonomického rozvoje, rozvoje lid-ských zdrojů (sociální politiky, zaměstnanosti, vzdělávaní), rozvoje infrastruktury a cestovního ru-chu.

Sdružení se chce podílet na tvorbě rozvojové strategie kraje a jejím naplňování. Členem se může stát právnická osoba mající zájem na aktivním plnění a podpoře poslání sdružení.

Cílem sdružení je podílet se na založení Paktu zaměstnanosti v Libereckém kraji jako jednoho z nástrojů pro plánování a koordinaci klíčových aktivit v plánovacím období 2014 – 2020.

Koho chceme sdružovat:

Průmyslové, stavební a obchodní podniky a další podnikatelské subjekty, oborové klastry, města a obce, vysoké a střední školy, projektové a poradenské organizace, neziskové společnosti, odbory, personální, vzdělávací a rozvojové agentury. 

Čeho chceme dosáhnout:

  • vytvoření platformy pro komunikaci mezi jednotlivými subjekty v regionu
  • vytyčení primárních cílů vycházejících z potřeb jednotlivých členů a krajské strategie a jejich systematické koordinované prosazování na krajské, národní i evropské úrovni
  • podpora zaměstnanosti v Libereckém kraji
  • zvýšit absorpční schopnost kraje při čerpání prostředků EU na projekty, které mají pozitivní dopad na tento region
  • společným úsilím a koordinací dosáhnout maximálního integračního a synergického efektu jednotlivých projektů, prostě smysluplně využít disponibilní finanční prostředky
  • poskytovat členům služby, které jim pomohou v jejich rozvoji

 

 

 

 

 

PROČ VSTOUPIT, možnosti: 

MĚSTA: 

 • možnost aktivně ovlivňovat politiku zaměstnanosti (PAKT Zaměstnanosti)
 • možnost podílet se na tvorbě vizí, přípravě, systémovém prosazování a realizaci koordino-vaných projektů v rámci kraje
 • prostor společným úsilím získat prostředky na realizaci strategických priorit města, které povedou k zlepšení situace v daném regionu 
 • koordinace a sdílení informací v dílčích oblastech

 

SPOLEČNOSTI A KLUSTRY: 

 • aktivně ovlivňovat politiku zaměstnanosti (možnost aktivním způsobem ovlivnit výuku na SŠ, strukturu rekvalifikací ÚP, získávat primární informace o dotacích a podporách v oblasti zaměstnanosti)
 • uplatnit se při realizaci rozvojových projektů s pozitivním dopadem na celý region
 • v předstihu získávat pravidelné informace o možných dotačních titulech a technicko-administrativní pomoc s jejich získáváním

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE: 

 • možnost podílet se na tvorbě vizí, přípravě a realizací koordinovaných projektů v rámci kraje
 • podílet se pomocí podpor na začleňování sociálně znevýhodněných skupin na trhu práce a jejich začleňování
 • získávat pravidelné informace o možných dotačních titulech a technicko-administrativní pomoc s jejich získáváním